ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ОРЕНДИ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРВЕРА

Редакція 03.10.2022 г.

1. Терміни та визначення.

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних, та\або юридичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.
1.3. Послуги — послуги, що надаються Виконавцем Замовнику на умовах, відповідно до положень цього Договору.
1.4. Виконавиць – приватний підприємець Полтавець Тетяна Іванівна який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, серія ААВ № 117903, виданого 18.05.2012 р.
1.5. Замовник – будь-яка дієздатна та правоздатна юридична особа та/або фізична особа, яка акцептує дану Публічну оферту – Договір про послуги з оренди віртуального сервера (надалі — Договір) на наведених нижче умовах.
1.6. Розпорядник системи – особа, яка відповідно до умов цього договору має право розпоряджатися інформацією, що обробляється на сервері, програмним забезпеченням, яке призначено для обробки цієї інформації, та несе відповідальність за збереження та захист інформації. Для умов цього договору розпорядником системи є замовник.

2. Загальне положення.

2.1. Безумовним прийняттям (акцептом) умов даного Договору є здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг та отримання відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.
2.2. Під Послугами розуміється надання Замовнику:
2.2.1. місця на сервері Виконавця виключно для розміщення програмного забезпечення «Odoo», та бази даних Замовника;
2.2.2. можливість встановлення на сервері всіх доступних програм і функцій програмного забезпечення «Odoo» у разі попереднього придбання такого ПЗ у Виконавця та оплати послуг за таке придбання;
2.2.3. безперебійну роботу сервера, крім випадків настання форс-мажорних обставин;
2.2.4. отримання необхідних консультацій для підключення до Послуги та налаштування програмного забезпечення.

3. Права та обов`язки сторін

3.1. Обов’язки Замовника:
3.1.1. Своєчасно, згідно з розділом 3 (три) цього Договору, здійснювати оплату за Послугу.
3.1.2. Самостійно нести ризик можливих несприятливих для нього наслідків, пов’язаних з втратою або розголошуванням Замовником вибраного ним пароля.
3.1.3. Своєчасно надавати на вимогу Виконавця достовірну інформацію, необхідну в цілях виконання Договору.
3.1.4. Самостійно нести відповідальність за інформацію, що зберігається, передається або отримується.
3.2. Замовнику не дозволяється:
3.2.1. Здійснювати дії направлені на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб протиправного доступу до ресурсів Виконавця та/або до інших ресурсів, доступних через мережу Інтернет.
3.2.2. Публікувати, передавати (розсилати), розміщувати на сервері будь-яку інформацію, яка суперечить нормам міжнародного права та законодавства України.
3.2.3. Розміщувати на сервері будь-яку інформацію або програмне забезпечення, крім програмного забезпечення «Odoo».
3.2.4. Вносити зміни до операційної системи сервера.
3.2.5. Публікувати чи передавати стороннім особам дані для доступу на сервер.
3.2.6. Використовувати ненормативну лексику при спілкуванні зі службою підтримки, висувати необґрунтовані обвинувачення в сторону компанії Виконавця в будь-якій формі.
3.2.7. Замовник є розпорядником системи та самостійно несе відповідальність за розміщення на сервері програмного забезпечення та/або інформації.
3.3. Обов`язки Виконавця:
3.3.1. Надати Замовнику Послуги після акцептування оферти.
3.3.2. Зареєструвати Замовника шляхом передачі пароля і логіна на Е-mail Замовника.
3.3.3. Надавати Послуги Замовнику відповідно до обраного тарифного плану.
3.3.4. Проводити консультації, пов`язані з особливостями налаштування сервера.
3.4. Права Виконавця:
3.4.1. Призупинити надання Послуг Замовнику або розірвати Договір в однобічному порядку без повернення оплати у випадку порушення Замовником п.п. 3.1., 3.2 даного Договору.

4. Вартість послуг

4.1. Вартість Послуг по даному Договору визначається відповідно до чинних тарифів і умов оплати, які опубліковані на сайті https://bonsens.com.ua
4.2. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на послуги та вводити новий тарифний план. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Замовника через повідомлення про це на сайті Виконавця та/або через повідомлення, надіслані на Е-mail Замовника. Датою набуття чинності нового тарифного плану є дата його опублікування на сайті Виконавця. У разі зміни тарифів, внесена оплата за новими тарифами не перераховується.
4.3. Протягом 5 (п’яти) днів з моменту утворення негативного балансу на Особовому рахунку Замовника вміст віртуального сервера зберігається за ним. Після закінчення цього терміну інформацію з віртуального сервера буде видалено.
4.4. Виконавець має право припинити надання послуги, у випадку якщо з моменту встановленої дати оплати пройшло 5 днів, і Замовник не виконав свої зобов’язання по оплаті даної послуги в повному об’ємі. Відновлення послуги можливо після повної оплати замовленої послуги, але не більше як через 15 днів.
4.5. У разі, коли Замовник не виконав свої зобов’язання по оплаті послуг, надання яких було почато Виконавцем, і з моменту початку надання послуг пройшло 15 (п’ятнадцять) і більше днів, Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку.

5. Особливі умови та відповідальність сторін

5.1. Місце на сервері надається, якщо виконані усі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, а саме:
5.1.1. на момент реєстрації є вільне місце на сервері;
5.1.2. не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;
5.1.3. в замовленні вказана повна і коректна інформація про Замовника, необхідна для реєстрації.
5.2. Виконавець не несе відповідальність за прямий або непрямий збиток, спричинений Замовнику внаслідок використання Послуг.
5.3. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст інформації, що передається Замовником мережею Інтернет та що розміщена на серверах Виконавця на користь Замовника.
5.4. Виконавець не несе відповідальність за збиток, прямий або непрямий, понесений Замовником від використання або неможливості користування послуг Виконавця.
5.5. Виконавець не несе відповідальності за порушення або неправомірні дії, допущені Замовником при використанні послуг, що надаються Виконавцем.
5.6. Замовник повністю відповідальний за збереження своїх логіна та пароля, інформації на сервері, а також відповідальний за збитки, які можуть виникнути з причини їх несанкціонованого використання. За фактом крадіжки, зникнення логіна та пароля з вини третіх осіб Замовник має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля.
5.7. Замовник гарантує Виконавцю, що він, як суб’єкт персональних даних, враховуючи положення Закону України «Про захист персональних даних», безстроково, без застережень, надає повну згоду на обробку будь-яких його персональних даних Виконавцю з метою надання послуг Замовнику.
5.8. Виконавець може проводити технічне обслуговування серверів, у зв’язку з чим доступ до серверу Замовника може бути тимчасово обмежений.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільнюються від часткового або повного виконання своїх обов’язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (війна, блокада, військові дії, громадські заворушення, саботаж, терористичні акти, стихійні лиха, пожежі, пандемії), та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади). Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена довідкою Торгово-промислової Палати України, за винятком випадків коли ці обставини загальновідомі або відповідно до цього прийняті нормативно-правові акти органів влади в межах їх компетенції.
6.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків за цим Договором через дію обставин форс-мажору, повинна в 3-денний строк повідомити іншу Сторону рекомендованим листом про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

7. Строк дії договору

7.1. Договір укладається на термін відповідно до кількості оплачених днів оренди серверу, і автоматично продовжується при отриманні Виконавцем наступних платежів за цим Договором.
7.2. Договір набирає чинності з моменту сплати Послуг.

8. Реквізити Виконавця

8.1. ФОП Полтавець Тетяна Іванівна, код одержувача: 2856007946, IBAN: A293052990000026005011606532, Банк: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”